OBS!

  • Det är absolut förbjudet att etablera/ställa upp någonting före klockan 07:00
  • Det är också förbjudet att använda PRIVAT parkering etc. för avlastning/pålastning etc.

Information till dig som säljare

Här finns information vad som gäller för dig, som privatperson, som vill ta vara på den jättefina möjligheten att avyttra begagnade saker och ting och/eller kanske något egenproducerat/plockat/bakat el. dyl.

Vi ber dig vänligen att nogsamt ta del av nedanstående och efterfölja detta till gagn för allas trivsel och trevnad.

Pris/plats/lördag: 100 kr inkl. moms vilket vi kommer att gå runt och ta upp i form av kontant eller swish. Kvitto som ska kunna uppvisas på anmodan kommer givetvis att lämnas.

Notera att ingen förbokning kan göras av plats utan plats kan/får intas från kl. 07:00 (tidigast).

I enlighet med det tillstånd som vi erhållit, efter ansökan, från Polisen samt i samband därmed bilaga från Alingsås kommun, som avgett yttrande, gäller bland annat följande:

  • Plats: Norra Ringgatan i Allén, (Alingsås) gång och cykelstråk
  • Bilar får inte köras i Allén, ej heller på cykelbanorna runt Savannen. Framkomligheten för cyklister får inte hindras av försäljarna eller deras kunder
  • Varje säljare ansvarar för att lämna sin plats städad och i övrigt vårdat skick
  • Försäljningen ska utgöras av begagnade saker som privatpersoner vill avyttra. Registrerade företag får inte idka försäljning utan dessa hänvisas till Torghandeln på Lilla Torget under onsdagar och lördagar. Se vidare Torghandelsstadgan på Kommunens hemsida.
  • Notera att de representanter som finns på plats har mandat att be om rättelse i de ev. fall vårt ”regelverk” inte efterlevs. Om inte rättelse efterlevs efter tillsägelse har representant även rätt att stänga av säljare och be att berörd säljare tar bort sina varor och lämnar platsen utan dröjsmål.

Vill du se hela tillståndsbeviset inklusive bilaga kan du läsa det här.